Kancelaria Parafialna


godziny otwarcia – upewnij się w ogłoszeniach parafialnych

zazwyczaj: wtorki i czwartki godz. 08.00 – 09.00 oraz 16.00 – 17.00

kancelaria jest nieczynna w uroczystości kościelne i państwowe

Ze względu na ochronę danych osobowych przez telefon bądź drogą elektroniczną nie są udzielane żadne personalne informacje dotyczące wpisów w księgi metrykalne.

Parafia posiada księgi metrykalne (chrzty, śluby, bierzmowania,pogrzeby itp.) od roku 1996 – wcześniejsze znajdują się w kancelarii parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (“mały kościół”).


DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW I POSŁUG

CHRZEST ŚWIĘTY

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia),
 • zaświadczenia zawierające potwierdzenie, że osoby wyznaczone na chrzestnych mogą nimi zostać (zaświadczenia z parafii aktualnego zamieszkania przyszłych rodziców chrzestnych)
 • przed celebracją sakramentu rodzice i chrzestni oddają kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi.

Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że zgodnie z kan.874 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, (w niektórych przypadkach), przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • ukończył  szesnaście lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (w interpretacji tej normy bierze się pod uwagę prowadzenie życia sakramentalnego – pokuta, Eucharystia, sakrament małżeństwa oraz uczestnictwo w życiu wspólnoty Kościoła), brak życia sakramentalnego uniemożliwia zostanie rodzicem chrzestnym
 • jest  wolny od kary kanonicznej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Czy świadkiem chrztu może być osoba, która jest katolikiem, ale żyje w konkubinacie?

     Pytanie to jest ostatnio często stawiane przez osoby, które wybrały życie „na sposób małżeński”, ale bez sakramentu małżeństwa, czyli osoby, które żyją ze sobą po zawarciu tylko kontraktu cywilnego albo nawet bez kontraktu. Nazwijmy rzecz po imieniu: żyją w grzechu i jak długo ten stan trwa, nie mogą otrzymać rozgrzeszenia podczas spowiedzi sakramentalnej ani też nie mogą przystępować do Komunii św. A przecież chrzestni wraz z rodzicami dziecka, pytani przez kapłana podczas ceremonii chrzcielnej: „Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? – winni odpowiedzieć: „Wyrzekamy się”. 

   Kiedy zatem taka osoba dowiaduje się, że nie spełnia warunków, aby być ojcem lub matką chrzestną (por. kan. 874 § 1 p. 3 KPK), pyta, czy w takim razie może być świadkiem chrztu. Odpowiedź brzmi „tak” i „nie” w zależności od tego, co się rozumie przez pojęcie „świadek chrztu”. „Tak” w znaczeniu obecności w kościele podczas chrztu dziecka i w razie potrzeby poświadczenia o tym fakcie. Natomiast „nie” w znaczeniu pełnienia funkcji świadka chrztu w miejsce chrzestnego, jak to jest możliwe w przypadku innowierców. Innowierca bowiem, czyli osoba ochrzczona i należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (protestant, anglikanin), może być świadkiem chrztu, pod warunkiem że jest już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka (por. kan. 874 § 2 KPK). Wyjątek od tej zasady stanowią prawosławni, którzy mogą pełnić funkcję chrzestnego (zob. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, n. 98). 

    Tak więc katolik może pełnić tylko funkcję chrzestnego, który równocześnie jest świadkiem tego wydarzenia. Natomiast funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla innowierców. Skoro katolik, który pełni funkcję chrzestnego, jest równocześnie świadkiem tego wydarzenia, winien on być fizycznie obecny podczas ceremonii chrztu. Stąd nie wpisuje się do księgi ochrzczonych jako chrzestnego tego, który nie może być obecny podczas liturgii chrzcielnej. 

  Pamiętajmy też, że we chrzcie uczestniczą rodzice chrzestni, czyli ojciec chrzestny i matka chrzestna. Może się tak zdarzyć, że będzie tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. „Dwoje”, a nie dwóch czy dwie.

Ks. Jan Glapiak, Przewodnik Katolicki, 20/2009

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu; istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji godziny ślubu.

Wymagane dokumenty:

 • metryki chrztu (z uwzględnioną informacją o sakramencie bierzmowania);
 • data i miejsce I Komunii
 • dowody osobiste narzeczonych
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 • świadectwo uczęszczania religii w szkole średniej
 • dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres)
 • w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego – 3 dokumenty z USC
 • jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka
 • podpisane karteczki ze spowiedzi przedślubnej
 • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych (zapowiedzi wygłaszane są przez 3 niedziele; dokument należy odebrać w kancelarii, przekazać do parafii, gdzie zapowiedzi mają być wygłoszone i po 3 tygodniach odebrać)

Po przedstawieniu dokumentów następuje spisanie protokołu przedślubnego w terminie ustalonym indywidualnie (konieczna obecność obojga narzeczonych).

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE odbywają się w naszej parafii zazwyczaj dwa razy do roku – w cztery kolejne soboty Adwentu oraz w cztery kolejne soboty Wielkiego Postu. Szczegółowe informacje podajemy na ogłoszeniach parafialnych przed danym okresem. Nauki można odbyć także poza naszą parafią w innym czasie.

tel. kontaktowy do organisty:

 

Tomasz Susmęd 663 882 738

 

strojenie kościoła (kwiaty i ozdoby): 664 657 248


POGRZEB

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu z USC
 • jeżeli osoba zmarła należała do innej parafii – zgoda jej księdza proboszcza


tn_kancelaria godziny piotr i paweł chojnów